Friday, April 20, 2007

吊刘生老母

18 comments:

JiGoKU said...

看到题目时,还以为谁得罪了老兄你,原来事情是酱的~哈哈…恶魔弄错了~

何人可 said...

藝人的背後,都是亂七八糟的...
要相信蘋果日報的宗旨:
打破英雄主義,摧毀偶像藝人

Anonymous said...

上联:以天下八卦为己任
下联:置他人死生于度外
横批:言论自由

1046 said...

不知所云

Old Beng said...

Hong Kong saga!?!?!?

阿祥 said...

JiGoKU,你要开心点。

何人可,我已经决定认肥佬黎做干爹。

Anonymous,如果是在英国的话。

1046,听不懂广东话?

Old Beng,李嘉欣爆粗电话录音。

jasmine said...

怎么知道是她?

decors said...

果然出口成髒。

Old Beng said...

我知, 只是可怜洪欣...

~Keric 盶祎 said...

看到标题还以为你在吊某某,原来美女爆粗!

韩士 said...

听不清楚,所以找字母看(也改了广东话):

录音内容如下:

李:好似人地王晶咁,痴心情长剑似咁,可以样样嘢都为晒邱淑贞去做,咁样做对于你嚟講是侮辱你嘅智慧,是憨居嘛!咁你就要去抬起其他人咯,去同其他女人上床咯!

刘:你估她係我條女?是我老婆啊?打工仔而已。

李:打工仔?打工仔你駛对人地咁好?

刘:对邊個好啊,依家我?

李:你对邊個好?你对Ada(蔡少芬)唔好咩?

刘:我对Ada仲好...

李:所有人都睇死,你会开公司开戏俾她拍。这么多联络的?咁唔駛講嘢咯?

刘:是以前,以前... 唉,費事吵。

李:我真係恭喜你啊!签咗了个洪欣咁蠢嘅亥..亥女人番去,恭喜你呀!快懶D捧起她添啊!

刘:我無諗住捧她喔?

李:你無諗住捧她?咁签她番嚟把懶啊?

刘:咁不好,咁……

song_4ever said...

请恕我没什么留意这新闻,请问“刘生”是谁?
到底什么新闻?有网站吗?

augustsummer said...

最近怎么不唱歌了,失身了?还是倒店了?

augustsummer said...

oh... 不对。
不是"失身",系"失声"。

阿祥 said...

jasmine,我问了我的邻居,她说一定是她。

decors,她的功力可能还不如你。

Old Beng,我也是。同姓三分亲啊!

~Keric 盶祎,我很少吊人。呵呵!

韩士,真的非常谢谢你!

song_4ever,刘銮雄。

augustsummer,过两天吧!

decors said...

阿祥,俺駡人很少用粗俗的字眼。由此可見,她功力確實不比俺高。

Old Beng said...

是的,我也是姓洪。

阿祥 said...

decors,嗯!我最喜欢你说GY。怎样,何时发飙给我看看?

Old Beng,ang ang bo hai lang ah!!!